وقتی مصاف با اسرائيل برای ورزشکاران ايران مسئله ساز میشود

ورزش جهان

ورزشکاران ایرانی در طی سه دهه گذشته به علت به رسميت شناخته نشدن اسرائيل از سوی جمهوری اسلامی
بارها از مصاف با حریفان اسرائيلی سر باز زدهاند.

رویارویی با ورزشکاران یا تيمهای ورزشی اسرائيلی همواره برای ورزشکاران ایرانی مسئله ساز بوده است، خواه در چارچوب رقابتهای ملی و خواه
در چارچوب رقابتهای باشگاهی. تازهترین نمونهی آن دیدار مکابی تلآویو و باشگاه هلندی آلکمار است که عليرضا جهانبخش ستاره تيم
ملی ایران را در خدمت خود دارد.

03 FariborzZiai
باشگاه آلکمار رسما اعلام کرد که جهانبخش در فهرست این تيم برای دیدار با مکابی تلآویو در روز پنجشنبه (۲۰ اکتبر) در چارچوب مسابقات ليگ
اروپا حضور نداشت. مسئولان باشگاه تصریح کردند که از حساسيت بين ایران و اسرائيل اطلاع دارند و چنين تصميمی اتخاذ کردهاند. البته این
از معدود مواردی است که معضل سياسی به صراحت بيان شده است. در اکثر موارد دلایلی چون مصدوميت و عدم آمادگی مطرح میشوند