مارادونا: فیدل کاسترو برای من حکم یک پدر را داشت

ورزش جهان

03 FariborzZiai

فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا امروز و در سن 90 سالگی درگذشت و این موضوع واکنش مارادونا را به همراه داشت.

البته کاسترو چندین سال بود که از عرصه سیاست جدا شده بود و زمام امور را به برادرش، رائول سپرده بود اما خبر درگذشت او واکنش های مختلفی را به همراه داشت. مارادونا در حال حاضر برای حمایت از تیم ملی تنیس آرژانتین در مسابقه جام دیویس در کرواسی به سر می برد.

مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین در رابطه با او گفت: "فیدل کاسترو برای من حکم یک پدر را داشت و زمانی که مسابقات تنیس در کرواسی به پایان رسید، برای آخرین خداحافظی با او به کوبا سفر خواهم کرد. زمانی که همه درها در آرژانتین به روی من بسته شده بود، فیدل کاسترو در کوبا از من استقبال کرد و مرا پذیرفت".